Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Prague Forex and Derivatives s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické či telefonické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, kterýje k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje obsažené na www stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění
Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické či telefonické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. 
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická či telefonická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a záznam je její nedílnou součástí. Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, uplatňují výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce nebo telefonickou objednávkou.

5. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Fakturu přikládáme k zásilce, pokud není v objednávce uvedeno jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. 
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.Den dodání zboží je dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst.1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím

6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem číslo 367/2000 Sb. V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv nákupem na IČO). V případě, že se zákazník rozhodne vrátit zboží v zákonné lhůtě, musí být zasláno zpět neporušené, nepoškozené a v originálním nepoškozeném obalu

7. Převzetí zásilky
Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 24 hodin po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic). Jedná-li se o poškozenou zásilku má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující (příjemce) povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo. Přepravné ve výši 99,- Kč (bez DPH)

8. Záruka, servis
Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku na Výrobky způsobem, v rozsahu, s obsahem a za podmínek, vyplývajících pro odpovídající záruku ze Záručního listu a záručních podmínek. Při prodeji Výrobku podnikateli na základě obchodního zákoníku je poskytována smluvní záruka definována těmito záručními podmínkami. Délka záruční doby u smluvní záruky činí 6 měsíců na aktivní části Výrobku a 12 měsíců na pasivní části Výrobku. Záruční doba začíná běžet od převzetí Výrobku zákazníkem. Spotřebitel má v rámci zákonné záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady Výrobku. Není-li to vzhledem k povaze vady Výrobku neúměrné (a to i z hlediska míry opotřebení Výrobku nebo jeho vadné součásti), může spotřebitel požadovat výměnu vadné součásti Výrobku.
Podmínkou pro uplatnění všech práv zákazníka ze záruky je, že :
a) Výrobek byl řádně uveden do provozu zůsobem vyplývajícím z Návodu k používání
b) Výrobek byl vždy řádně užíván i udržován v souladu s Návodem k používání
c)  Do Výrobku nebylo neoprávněně nebo neodborně zasahováno 
Při uplatnění každého práva ze záruky je zákazník povinen prokázat existenci záruky, a to předložením originálů dokladu o koupi výrobku a Záručního listu. Veškeré tyto doklady musí být čitelně, správně a úplně vyplněny. K neúplně vyplněným nebo neoprávněně pozměněným dokladům nebude brán zřetel. Každé právo ze záruky musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak toto právo zaniká. Prodávající neodpovídá za poškození, zničení, vady, zhoršení vady nebo jejích projevů ani za jiná znehodnocení výrobku či kterékoli jeho části, způsobené v souvislosti s opožděným uplatněním práva z odpovědnosti za vady výrobku. Zákazník je povinen Záruční list i všechny opravenky předkládat při každé další reklamaci výrobku. Servisní organizace si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží, zbožím jiným se stejnými parametry. Na pozáruční opravy je stanovena záruka 3 měsíce. V případě neoprávněné reklamace je servisní organizace oprávněna účtovat odběrateli práci nutnou k otestování zboží v sazbě 360,-Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce. V případě reklamace musí být výrobek předán kompletní a čistý.
Záruka (včetně smluvní záruky) se nevztahuje na : 
a) Vady Výrobku v případě, kdy zákazník neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v Záručním listu a na Výrobku, k chybějícím či neoprávněně pozměněným údajům v Záručním listu        
b) Poškození Výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných jevů  (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do Výrobku    
c) Mechanické poškození Výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části Výrobku 
d) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně anebo nevhodnými provozními podmínkami        
e) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem
f) Poškození, úpravu nebo jiný zásah do Výrobku, provedený k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou  
g) Jeli zařízení neodborně instalováno, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, nebo byl-li u něho proveden neoprávněný zásah h) Na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice resp. v EU, Poznámka:  Je-li zařízení závislé na odběru vody, musí tato voda splňovat požadavek pro řádný chod stroje

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické či telefonické objednávky, tehdy není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou elektronickou či telefonickou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platí od  01. 10. 2013